กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานพิพิธภัณฑ์
ค่าตอบแทนต่อเดือน 10430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือตอนปลาย ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ค่าตอบแทนต่อเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี

3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ค่าตอบแทนต่อเดือน 11280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4. ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง
ค่าตอบแทนต่อเดือน 11280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง

5. ตำแหน่ง ช่างศิลป์
ค่าตอบแทนต่อเดือน 11280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศิลปกรรม

6. ตำแหน่ง นายช่างก่อสร้าง
ค่าตอบแทนต่อเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์
ค่าตอบแทนต่อเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

8. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

9. ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

10. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://dmr.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ