มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 70 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 70 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโครงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จำนวน 70 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

โดยมีรายละเอียดขอบเขตโครงการที่เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
– การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน
– การพัฒนาระบบ Smart Farming ในชุมชน
– การพัฒนาเกษตรปลอดภัย ในชุมชน
– การจัดการขยะชุมชน
– การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
– การบริหารจัดการนาชุมชน
– การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
– การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นต้น

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ https://forms.gle/g8dCJBM3pLnd1KCn9