คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคอนกรีต

กำลังต้านทานแรงหรือตัวรับแรง เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคอนกรีต

ซึ่งมีอยู่หลายอย่าง เช่น กำลังต้านทานแรงอัด
เป็นต้น งานคอนกรีตทั่วไปนิยมทำการทดสอบหากำลังยึดเหนี่ยว และกำลังต้านทานแรงอัด งานคอนกรีตทั่วไปจะต้องมีทำการทดสอบหากำลังต้านทานแรงอัดเป็นหลัก เพื่อนำผลไปใช้ในการควบคุมคุณภาพของงานและยังใช้เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบถึงคุณสมบัติด้านอื่นได้ เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะกำลังต้านทานแรงอื่นๆ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังต้านทานแรงอัด
การทดสอบหากำลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตทำได้โดยการกดหรืออัดแท่งทดสอบรูปลูกบาศก์ตามมาตรฐานอังกฤษ หรือรูปทรง
กระบอกตามมาตรฐานอเมริกัน ซึ่งบ่มชื้นตามระยะเวลาที่กำหนด จนกระทั่งแตก แล้วทำการคำนวณหาค่าความต้านทานแรงอัดประลัย
มีหน่วยเป็น กก./ตร.ซม หรือ ปอนด์/ตร.นิ้ว

ก้อนตัวอย่างมาตรฐานที่ทำเพื่อทดสอบกำลังอัดที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมี 2 รูปทรงคือ
1. รูปทรงกระบอก เป็นการทดสอบตามมาตรฐานอเมริกา ขนาดที่ใช้คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.
2. รูปทรงลูกบาศก์ เป็นการทดสอบตามมาตรฐานอังกฤษขนาดที่ใช้คือขนาด 15x15x15 ซม. กำลังอัดของ 2 รูปทรงนี้จะแตกต่างกันออกไป

คอนกรีต