รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower

Table of Contents

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Airshower

 รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม CLEAN ROOM หรือห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ สำหรับอุตสาหกรรม GMP  HACCP ห้อง lab  โรงพยาบาล  ห้องผ่าตัด  และออกแบบตามที่ท่านต้องการ

สอบถาม

โทร  094-892-4241   

ไลน์  @auf5563z 

คลีนรูม คือ

คลีนรูม (Cleanroom) เป็นห้องที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทางอุตสาหกรรมเฉพาะทาง หรือใช้ในทางการแพทย์ งานวิจัย
ได้แก่ การผลิตเครื่องสำอาง , ยารักษาโรค , วัคซีน , แผงวงจรรวม งานผลิตในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค
ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล ,โรงงานผลิตยา , โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ , โรงงานผลิตอาหาร , ห้องทดลองทางชีวภาพ ,
ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา , ห้องผ่าตัด

คลีนรูม (Cleanroom) หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อ “ห้องปลอดเชื้อ” ความหมายก็คือ ห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค
ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังควบคุม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอีกด้วย
ห้องสะอาด หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ


ห้องสะอาด (CLEANROOM) หมายถึงห้องที่มีการปิดมิดชิดมีการควบคุมมลสารต่างๆหรืออนุภาค(PARTICLES)
ในอากาศรวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง แสงสว่างและความดันของอากาศภายในห้องเพื่อให้ห้องเป็นห้องสะอาดตามมาตรฐาน (STANDARD) และระดับชั้น (CLASS)

การจัดแบ่ง Clean Room Class แบ่งได้ดังนี้
1. Class 10 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
2. Class 100 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
3. Class 1,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
4. Class 10,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
5. Class 100,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต


รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 10
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 100
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 1,000
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 10,000
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 100,000

ชนิดของ Clean Room แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1.Industrial Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ Microchip อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่าง ๆ
2.Biological Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้อง ปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ ห้องสะอาด
3.Biohazard Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดัน อากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) อิเลคโทรนิคส์ Microchip
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) อุตสาหกรรมการผลิตสี
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ฟิล์ม
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) สารเคมี
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ผลิตยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ปฏิบัติการ ห้อง Lab
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ห้องผ่าตัด
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Industrial Clean Room
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Biological Clean Room
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Biohazard Clean Room
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานเครื่องมือแพทย์
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงพยาบาล
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตเลนส์
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ห้องผลิต
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) รองรับ มาตรฐาน GMP & HACCP
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ระบบห้องสะอาด ปลอดฝุ่น ปลอดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ติดตั้งผนังห้องคลีนรูม
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตอาหารเสริม
บริการติดตั้งห้องคลีนรูมโรงงาน
ออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูม
รับติดตั้งอุปกรณ์เป่าลมขจัดฝุ่น แอร์ชาวเวอร์ Air shower
รับซ่อมบำรุงระบบคลีนรูม (Clean Room)
รับตรวจฝุ่น คลีนรูม
รับออกแบบและสร้างห้อง cleanroom
รับออกแบบและสร้างห้องปลอดเชื้อ
รับออกแบบและสร้างห้องผ่าตัด
รับออกแบบและสร้างห้องสะอาด

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Airshower

โทร  094-892-4241   

ไลน์  @auf5563z 

รับออกแบบติดตั้ง ระบบ แอร์ชาวเวอร์ Air shower

Air Shower คือ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยลดปริมาณของฝุ่นละออง หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่ติดมากับผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก่อนเข้าสู่ห้องคลีนรูม clean room (ห้องสะอาด) หรือห้องที่ควบคุมปริมาณและขนาดของฝุ่น อีกทั้งยังเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐาน GMP , HACCP , BAC รวมถึงธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระบวนการผลิตและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าเมื่อมาเยี่ยมชมโรงงาน

การออกแบบ วัสดุที่ใช้ทำ Air Shower มี 2 ประเภท คือ

1. Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
ยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม และกระบวนการผลิตที่ไม่มีน้ำ ความเปียกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน
2. Stainless steel ซึ่งถูกบังคับให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีน้ำ ความเปียกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน

Standard

Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating
External :W1500 x H2100 x D1000
Internal :W800 x H1960 x D1000
สำหรับ 1-2 คน

Standard Stainless Steel
รับสร้าง Airshower
External : W1500 x H2100 x D1000
Internal : W800 x H1960 x D1000
สำหรับ 1-2 คน

Standard Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating
รับสร้าง Airshower

External :W1500 x H2100 x D3000
Internal :W800 x H1960 x D3000
สำหรับ 3-5 คน

Made to order

Stainless Steel Double Auto slide doors
External :W2000 x H2300 x D3000
Internal :W1300 x H1960 x D3000
สำหรับ 6-8 คน

Made to order
รับสร้าง Airshower
Stainless Steel Auto slide doors
External : W1500 x H2300 x D2000
Internal : W800 x H1960 x D2000
สำหรับ 2-4 คน

Made to order For pass continue not interlock doors
รับสร้าง Airshower
External : W1500 x H2100 x D8000
Internal : W800 x H1960 x D8000
สำหรับ 8-12 คน per 15 second

Made to order With Speed Shutter Doors for Raw Material
รับสร้าง Airshower
External : W2500 x H4000 x D1500
Internal : W1800 x H3600 x D1500
สำหรับ 1 lot

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Airshower

โทร  094-892-4241   

ไลน์  @auf5563z 

ผลงานของเรา

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นครราชสีมา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower เชียงใหม่
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower กาญจนบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ตาก
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อุบลราชธานี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สุราษฎร์ธานี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ชัยภูมิ
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower แม่ฮ่องสอน
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower เพชรบูรณ์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ลำปาง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อุดรธานี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower เชียงราย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower น่าน
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower เลย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ขอนแก่น
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พิษณุโลก
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower บุรีรัมย์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นครศรีธรรมราช
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สกลนคร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นครสวรรค์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ศรีสะเกษ
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower กำแพงเพชร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ร้อยเอ็ด
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สุรินทร์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อุตรดิตถ์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สงขลา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สระแก้ว
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower กาฬสินธุ์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อุทัยธานี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สุโขทัย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower แพร่
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ประจวบคีรีขันธ์
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower จันทบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พะเยา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower เพชรบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ลพบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ชุมพร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นครพนม
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สุพรรณบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ฉะเชิงเทรา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower มหาสารคาม
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ราชบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ตรัง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ปราจีนบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower กระบี่
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พิจิตร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ยะลา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ลำพูน
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นราธิวาส
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ชลบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower มุกดาหาร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower บึงกาฬ
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พังงา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ยโสธร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower หนองบัวลำภู
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สระบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ระยอง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พัทลุง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ระนอง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำนาจเจริญ
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower หนองคาย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ตราด
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สตูล
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ชัยนาท
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นครปฐม
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นครนายก
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ปัตตานี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower กรุงเทพมหานคร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ปทุมธานี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สมุทรปราการ
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อ่างทอง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สมุทรสาคร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สิงห์บุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower นนทบุรี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower ภูเก็ต
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower สมุทรสงคราม

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูมทั่วประเทศ