รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พระนครศรีอยุธยา

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูมพระนครศรีอยุธยา

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Airshower พระนครศรีอยุธยา

รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม CLEAN ROOM หรือห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ สำหรับอุตสาหกรรม GMP  HACCP ห้อง lab  โรงพยาบาล  ห้องผ่าตัด  และออกแบบตามที่ท่านต้องการ

สอบถาม

โทร  094-892-4241   

ไลน์  @auf5563z 

คลีนรูม คือ

คลีนรูม (Cleanroom) เป็นห้องที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตทางอุตสาหกรรมเฉพาะทาง หรือใช้ในทางการแพทย์ งานวิจัย ได้แก่ การผลิตเครื่องสำอาง , ยารักษาโรค , วัคซีน , แผงวงจรรวม งานผลิตในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล ,โรงงานผลิตยา , โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ , โรงงานผลิตอาหาร , ห้องทดลองทางชีวภาพ ,
ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา , ห้องผ่าตัด

คลีนรูม (Cleanroom) หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อ “ห้องปลอดเชื้อ” ความหมายก็คือ ห้องสะอาดที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังควบคุม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอีกด้วย
ห้องสะอาด หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ


ห้องสะอาด (CLEANROOM) หมายถึงห้องที่มีการปิดมิดชิดมีการควบคุมมลสารต่างๆหรืออนุภาค(PARTICLES) ในอากาศรวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เสียง แสงสว่างและความดันของอากาศภายในห้องเพื่อให้ห้องเป็นห้องสะอาดตามมาตรฐาน (STANDARD) และระดับชั้น (CLASS)

การจัดแบ่ง Clean Room Class แบ่งได้ดังนี้
1. Class 10 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
2. Class 100 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
3. Class 1,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
4. Class 10,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
5. Class 100,000 หมายถึง ห้องคลีนรูม ที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต


รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 10 พระนครศรีอยุธยา
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 100 พระนครศรีอยุธยา
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 1,000 พระนครศรีอยุธยา
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 10,000 พระนครศรีอยุธยา
รับสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Class 100,000 พระนครศรีอยุธยา

ชนิดของ Clean Room แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1.Industrial Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ อิเลคโทรนิคส์ Microchip อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์ม และสารเคมีต่าง ๆ
2.Biological Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้อง ปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ความดันอากาศในห้องจะต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ ห้องสะอาด
3.Biohazard Clean Room เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรคไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ำกว่าความดัน อากาศห้องข้างเคียง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพออกไป ปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมภายนอก

รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room)  อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) อิเลคโทรนิคส์ Microchip พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) อุตสาหกรรมการผลิตสี พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ฟิล์ม พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) สารเคมี พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ผลิตยา พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ปฏิบัติการ ห้อง Lab พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ห้องผ่าตัด พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Industrial Clean Room พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Biological Clean Room พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) Biohazard Clean Room พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตเครื่องสำอาง พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตยา พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานเครื่องมือแพทย์ พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตเลนส์ พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ห้องผลิต พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) รองรับ มาตรฐาน GMP & HACCP พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) ระบบห้องสะอาด ปลอดฝุ่น ปลอดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ติดตั้งผนังห้องคลีนรูม พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม (Clean Room) โรงงานผลิตอาหารเสริม พระนครศรีอยุธยา
บริการติดตั้งห้องคลีนรูมโรงงาน พระนครศรีอยุธยา
ออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูม พระนครศรีอยุธยา
รับติดตั้งอุปกรณ์เป่าลมขจัดฝุ่น แอร์ชาวเวอร์ Air shower พระนครศรีอยุธยา
รับซ่อมบำรุงระบบคลีนรูม (Clean Room) พระนครศรีอยุธยา
รับตรวจฝุ่น คลีนรูม พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้อง cleanroom พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้องปลอดเชื้อ พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้องผ่าตัด พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบและสร้างห้องสะอาด พระนครศรีอยุธยา

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Airshower พระนครศรีอยุธยา

โทร  094-892-4241   

ไลน์  @auf5563z 

รับออกแบบติดตั้ง ระบบ แอร์ชาวเวอร์ Air shower พระนครศรีอยุธยา

Air Shower คือ อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยลดปริมาณของฝุ่นละออง หรือเศษวัสดุต่างๆ ที่ติดมากับผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก่อนเข้าสู่ห้องคลีนรูม clean room (ห้องสะอาด) หรือห้องที่ควบคุมปริมาณและขนาดของฝุ่น อีกทั้งยังเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐาน GMP , HACCP , BAC รวมถึงธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระบวนการผลิตและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าเมื่อมาเยี่ยมชมโรงงาน

การออกแบบ วัสดุที่ใช้ทำ Air Shower มี 2 ประเภท คือ

1. Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
ยกเว้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม และกระบวนการผลิตที่ไม่มีน้ำ ความเปียกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน
2. Stainless steel ซึ่งถูกบังคับให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยารักษาโรค รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีน้ำ ความเปียกชื้น หรือ สารเคมีกัดกร่อน

Standard

Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating
External :W1500 x H2100 x D1000
Internal :W800 x H1960 x D1000
สำหรับ 1-2 คน

Standard Stainless Steel
รับสร้าง Airshower
External : W1500 x H2100 x D1000
Internal : W800 x H1960 x D1000
สำหรับ 1-2 คน

Standard Electro-Galvanized steel plate casing with powder coating
รับสร้าง Airshower

External :W1500 x H2100 x D3000
Internal :W800 x H1960 x D3000
สำหรับ 3-5 คน

Made to order

Stainless Steel Double Auto slide doors
External :W2000 x H2300 x D3000
Internal :W1300 x H1960 x D3000
สำหรับ 6-8 คน

Made to order
รับสร้าง Airshower
Stainless Steel Auto slide doors
External : W1500 x H2300 x D2000
Internal : W800 x H1960 x D2000
สำหรับ 2-4 คน

Made to order For pass continue not interlock doors
รับสร้าง Airshower
External : W1500 x H2100 x D8000
Internal : W800 x H1960 x D8000
สำหรับ 8-12 คน per 15 second

Made to order With Speed Shutter Doors for Raw Material
รับสร้าง Airshower
External : W2500 x H4000 x D1500
Internal : W1800 x H3600 x D1500
สำหรับ 1 lot

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Airshower พระนครศรีอยุธยา

โทร  094-892-4241   

ไลน์  @auf5563z 

ผลงานของเรา

รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower พระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอนครหลวง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอบางไทร
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอบางบาล
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอบางปะอิน
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอบางปะหัน
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอผักไห่
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอภาชี
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอลาดบัวหลวง
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอวังน้อย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอเสนา
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอบางซ้าย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภออุทัย
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอมหาราช
รับออกแบบสร้างห้องคลีนรูม Cleanroom AirShower อำเภอบ้านแพรก