รับตรวจสิ่งแวดล้อม โรงงาน คอนโด โรงพยาบาล ก่อสร้าง

รับตรวจสิ่งแวดล้อม โรงงาน คอนโด โรงพยาบาล ก่อสร้าง บริษัทของเรา ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ฯ มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการด้านการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และบริหารงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ตลอดจนสารมลพิษอื่นๆ ในการให้บริการตรวจวัด

Table of Contents

ติดต่อสอบถาม

โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

บริการรับตรวจสิ่งแวดล้อมของเรา

 1. รับตรวจสิ่งแวดล้อม ด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. รับตรวจสิ่งแวดล้อม คอนโดมิเนียม
 3. รับตรวจสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรม
 4. รับตรวจสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล
 5. รับตรวจสิ่งแวดล้อม ไซต์ก่อสร้าง
 6. รับตรวจสิ่งแวดล้อม คอนโดมิเนียม
 7. รับตรวจคุณภาพอากาศ air quality
 8. รับตรวจคุณภาพน้ำ
 9. รับตรวจคุณภาพดิน
 10. รับตรวจมลพิษต่างๆ
 11. บริการตรวจวัดแสง เสียง ฝุ่น PM 2.5
 12. จัดทำรายงาน บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขหรือมาตรการฯ ในรายงาน EIA ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โรงงาน คอนโด บ้าน ฯลฯ
 13. บริการอื่นๆ เกี่ยวกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

สิ่งแวดล้อมคือ

สิ่งแวดล้อม (Environment) คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมา มีลักษณะทั้งเป็นกายภาพและชีวภาพ มองเห็นหรือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้

สิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural environment) แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิดคือ
 • สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) เช่น สัตว์ ป่าไม้ ต้นไม้ มนุษย์ ไวรัส เชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น
 • สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) เช่น แสง สี เสียง แร่ธาตุ ฝุ่น pm 2.5 น้ำ อากาศ เป็นต้น
 1. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-Made Environment) แบ่งย่อยได้อีก 2 ชนิดคือ
 • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นได้ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น
 • สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) มีลักษณะเป็นนามธรรม เพื่อให้สังคมเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น

ขอบเขตงานบริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของเรา แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมประเภทอุตสาหกรรม

 • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บริการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมประเภทอสังหาริมทรัพย์

 • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขหรือมาตรการฯ ในรายงาน EIA ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
 • บริการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • บริการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)
 • บริการจัดส่งเล่มรายงานฯ ให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมประเภทนิเวศวิทยา

 • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์สัตว์
 • บริการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รับตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รับตรวจสิ่งแวดล้อม คอนโด
 • คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
 • คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด (ปล่องระบาย)
 • คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ได้แก่
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (Total Suspended Particulate)
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
  ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
  ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
  ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
  ความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed & Wind Direct)
  ด้านอากาศอื่นๆ สอบถามเราได้ คลิ๊กที่นี่

รับตรวจวัด ระดับเสียง และ ความสั่นสะเทือน

 • ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)
 • ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
 • ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 (L10)
 • ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
 • ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (Ldn)
 • เสียงรบกวน
 • ความสั่นสะเทือน

รับตรวจวัด สภาวะในการทำงาน

 • ปริมาณสารเคมีในสถานประกอบการ
 • ระดับความร้อน และ แสงสว่าง
 • ระดับเสียง (ปริมาณระดับเสียงสะสม เสียงกระแทก)

รับตรวจวัด คุณภาพน้ำ

 • คุณภาพน้ำทิ้ง
 • คุณภาพน้ำผิวดิน
 • คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ อาทิเช่น
  กรด-ด่าง (pH)
  ปริมาณบีโอดี (BOD)
  ปริมาณของแข็ง (Suspended Solids)
  ปริมาณสารแขวนลอย
  ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)
  ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
  ซัลไฟด์ (Sulfide)
  ไนโตรเจนในรูป ที เค เอ็น (TKN)
  น้ำมันและไขมัน (Fat , Oil and Grease) ฯลฯ

บริการด้านภาคสนามของเรา

 1. ปฏิบัติงานด้านการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง ฯลฯ
 2. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำส่งข้อมูลต่อไปยังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 3. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเชิงรูปภาพ เพื่อบันทึกและส่งต่อข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 4. ปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุง (Maintenance) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ เบื้องต้น

บริการด้านวิชาการของเรา

 1. ปฏิบัติงานด้านติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงรูปภาพและเอกสาร เข้าสู่การดำเนินงานประเมินข้อมูลการติดตามตรวจสอบฯ
 2. สำรวจข้อมูลวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

 1. บริการตรวจแสงสว่างในโรงพยาบาล
 2. บริการตรวจเสียงในโรงพยาบาล
 3. บริการตรวจความร้อนในโรงพยาบาล
 4. บริการตรวจน้ำเสียในโรงพยาบาล
 5. บริการตรวจคุณภาพอากาศในโรงพยาบาล
 6. บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่มในโรงพยาบาล

บริการด้านการจัดการกำจัดของเสีย กากอุตสาหกรรม ขยะอันตราย

บริการของเราประกอบด้วย

 1. บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม
 2. บริการรับกำจัดขยะอันตราย
 3. บริการรับทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ
 4. บริการกำจัดกากด้วยวิธี ทำอิฐ ทำปุ๋ย
 5. บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด
 6. บริการรถขนส่งกากอุตสาหกรรม

ติดต่อกำจัดของเสีย
โทร: 094-892-4241
Line ID: @auf5563z

รถขนส่งของเสีย ของเรา

 1. รถ ROLL OFF (BOX) เดี่ยว บรรทุกของเสียไม่เกิน 12 ตัน
 2. รถ ROLL OFF (BOX) พ่วง บรรทุกของเสียไม่เกิน 24 ตัน
 3. รถ ROLL OFF (TANK) เดี่ยว พร้อม Pump บรรทุกของเสียไม่เกิน 12 ตัน
 4. รถ ROLL OFF (TANK) พ่วง พร้อม Pump บรรทุกของเสียไม่เกิน 24 ตัน
 5. รถ ROLL OFF (เฮี๊ยบ) เดี่ยว บรรทุกของเสียของเสียไม่เกิน 11 ตัน
 6. รถ FIXED TAN TRUCK พร้อม Vaccum Pump บรรทุกของเสียไม่เกิน 12 ตัน
 7. รถ LUGGER เดี่ยว บรรทุกของเสียไม่เกิน 5 ตัน
 8. รถ LUGGER พ่วง บรรทุกของเสียไม่เกิน 10 ตัน
 9. รถ FOUR WHEELS บรรทุกของเสียไม่เกิน 2 ตัน

Waste Containers

 • Bigbag บรรจุของเสียประเภทของแข็ง
 • Box Ton บรรจุของเสียประเภทของแข็ง , กึ่งแข็งกึ่งเหลว
 • IBC Bulk บรรจุของเสียประเภทของเหลว
 • Roll off Box สูง 1.7 เมตร บรรจุของเสียประเภทของแข็ง
 • Roll off Box สูง 2.0 m. บรรจุของเสียประเภทของแข็ง
 • Roll off Box สูง 2.2 m. บรรจุของเสียประเภทของแข็ง
 • Lugger Box บรรจุของเสียประเภทของแข็ง , กึ่งแข็งกึ่งเหลว
 • ถัง 200 ลิตร บรรจุของเสียประเภทของเหลว
 • Roll off Tank บรรจุของเสียประเภทของเหลว

ขั้นตอนบริการกำจัดของเสีย

 1. เข้าพบลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด
 • ดูหน้างานว่ามี Waste ประเภทไหนบ้าง อันตรายหรือไม่อันตราย
 • ประเมินว่าต้องใช้รถขนส่งประเภทไหน เช่น รถกระบะ 4 ล้อ , Roll off Box, Roll off Tank
 • เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางกายภาพเบื้องต้น
 1. จัดทำใบเสนอราคา
 2. วิเคราะห์ LAB
 • ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอย่าง
 • เซลล์จะไปรับตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์กับห้องแลปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
 • ส่งผลวิเคราะห์ให้กับทางลูกค้า
  4.ขออนุญาต สก.2
  -ลูกค้าที่ไม่เคยยื่น สก.2 ในระบบกรมโรงงาน เรารับดำเนินการยื่นเรื่องให้
 • บริการให้ข้อมูลการยื่น สก.2 ให้กับลูกค้า
  5.แจ้งวันขนส่งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ติดต่อเรา

แอดไลน์คุยกับเรา
สิ่งแวดล้อม
ตรวจสิ่งแวดล้อม
มลพิษสิ่งแวดล้อม
eia คอนโด
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทรับตรวจสิ่งแวดล้อม พื้นที่
ค่าฝุ่นวันนี้
pm2.5 วันนี้
air quality
คุณภาพอากาศ
ค่าฝุ่น
ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานน้ำทิ้ง

รับตรวจสิ่งแวดล้อม กทม ปริมณฑล

รับตรวจสิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศ